หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเสือโฮก
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หันคา   วางท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และรางวี ค.ส.ล. ถนนสุพรรณหงส์ ลักษณะโครงการเป็นการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ค.ส.ล. ๕๑๕ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา 27 ม.ค. 2566
ทต.หันคา   ต่อเติมอาคารบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ (ทิศตะวันออก) ลักษณะเป็นการก่อสร้างหลังคาขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๓๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา 27 ม.ค. 2566
ทต.โพนางดำตก   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.14 033 สายแยกวัดซุ้มกระต่าย หมู่ที่ 2 บ้านโพนางดำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 982 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 27 ม.ค. 2566
ทต.หางน้ำสาคร   จ้างค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
อบต.สุขเดือนห้า   จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทต.สามง่ามพัฒนา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (ถนนตัดใหม่) บ้านท่าฟืน ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2566
ทต.ธรรมามูล   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 48003 สายบ้านท่าทองถึงบ้านโรงปลา เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโรงปลา หมู่ที่ 7 บ้านท่าลาภ ตำบลธรรมามูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2566
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทต.บางหลวง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านงานจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทต.หางน้ำสาคร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคริสตจักรสัมพันธ์จากถนนหมายเลข 3212 บริเวณ กม.ที่ 8 ถึงถนนลาดยางสายช่องแคบ หมู่ที่ 2 บ้านหางแขยง ตำบลหางน้ำสาคร กว้าง 6 เมตร ยาว 935 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,610 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566
ทต.หางน้ำสาคร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างบ้านนางณัฐกานต์ รื่นรวย หมู่ที่ 4 (บ้านหางน้ำสาคร) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 514.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่จัดทำโครงการไม่น้อยกว่า 2,570.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566
ทต.หางน้ำสาคร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรฯ จากถนนลาดยางสายช่องแคบถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจ็ดร้อยเมตร หมู่ที่ 3 บ้านดอนแตง ตำบลหางน้ำสาคร กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566
ทต.บ้านเชี่ยน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ทต.สรรคบุรี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแพรกศรีราชา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566
ทต.บางขุด   ซื้อโครงการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์โรงสูบน้ำ หมู่ ๘ บริเวณหน้าวัดธรรมิกาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ทต.บางขุด   จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์โรงสูบน้ำ หมู่ ๘ บริเวณหน้าวัดธรรมมิกาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ทต.สามง่ามพัฒนา   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ทต.สามง่ามพัฒนา   ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ทต.สามง่ามพัฒนา   จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.ไพรนกยูง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.กุดจอก   ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.กุดจอก   ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ทต.ตลุก   ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ทต.เจ้าพระยา   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
ทต.เจ้าพระยา   ซื้อวัสดุสำนักงาน เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 569
 
 
   
 
 
 
 

เทศบาลตำบลเสือโฮก ยุคใหม่ ทันใจ เพื่อประชาชนในตำบลเสือโฮก
รับเรื่องร้องเรียน
(เหตุด่วน เหตุร้าย)
โทร. 056-456134 ต่อ 100

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเสือโฮก
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10