หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
         
มีถนนสายหลักตัดผ่านตำบล คือ

ถนนสายเอเชีย ใช้เป็นเส้นทางขึ้นเหนือและเข้ากรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง

ถนนพหลโยธิน เป็นถนนที่ใช้เดินทางไป ตัวจังหวัดชัยนาทไปทางทิศตะวันตก
มีทางหลวงชนบท ดังนี้

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 75 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 150 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย
 
   
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองอนุสาสนันท์

คลองท่าอู่-บ้านหนอง

คลองซอย 3 , 4 , 5 ขวา
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้านของ อปท. เพียงพอและทั่วถึงร้อยละ 100 ของครัวเรือนที่เข้าถึง

ประปาหมู่บ้าน ที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ เทศบาลมีความเพียงพอ ร้อยละ 100 ของครัวเรือน
 
 
คุณภาพของน้ำในคลองอนุสาสนันท์ และคลองท่าอู่-บ้านหนอง ถือมีคุณภาพดีเหมาะสำหรับใช้ในการทำการเกษตรใน เขตตำบลเสือโฮก ส่วนป่าไม้จะไม่อยู่ในรูปแบบป่า แต่จะอยู่แบบกระจัดกระจาย ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ในการ ให้ร่มเงา กันทิศทางลมเวลาลมกรรโชกแรง สามารถใช้เป็นแนวป้องกันภัยจากวาตภัยได้เป็นอย่างดี