หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


จ่าเอกทรงศักดิ์ น่วมทิม
ปลัดเทศบาล


นายอนุพงศ์ โพธิ์เพ็ชร์
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวรัตติกา สีน้ำเงิน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายฐิติพงษ์ หาเวียง
นิติกรชำนาญการ


นางสาวอัจฉรา บุญเล็ก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


สิบเอกชนธัญ วันจันทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิบเอกสุวิทย์ เดชแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวสลักจิตร จอมพระรักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางทรายแก้ว โพธิรักษ์
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


นางสาวปรางทอง มีทาทอง
ครู


นางสมควร พิลึก
ครู


นางสาวสุพรรสา ศิริวารินทร์
ครู